Miljö

Miljöpolicy

I vårt arbete verkar vi för att förebygga förorening och för att belastningen på natur och
miljö begränsas så långt som möjligt. Vårt grundkrav är att tillämpliga lagkrav uppfylls.

  • Vid val av material och produktionsteknik beaktar vi miljöaspekter.
  • Vi strävar efter en effektiv användning av material och energi i vår produktion.
  • Vi källsorterar avfall.
  • För våra godstransporter anlitar vi speditionsföretag som möjliggör samlastning av gods.
  • Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar.
  • Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.
     

Sundmek AB                                                     Vxl: 060-552786                                   Mob/Jour        
Org: 556771-7094                                             Fax: 060-552801                                  
Fredrik Jonsson      070-6403956  

Fyrspannsvägen 5                                            Mail: info@sundmek.se                        Thomas Danielsson 070-3115332 
85752 Sundsvall                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                               

Producerad av Camero