Miljö

 
                                                MILJÖPOLICY

I vårt arbete verkar vi för att förebygga förorening och för att belastningen på natur och
miljö begränsas så långt som möjligt. Vårt grundkrav är att tillämpliga lagkrav uppfylls.
Vid val av material och produktionsteknik beaktar vi miljöaspekter.
Vi strävar efter en effektiv användning av material och energi i vår produktion.
Vi källsorterar avfall.
För våra godstransporter anlitar vi speditionsföretag som möjliggör samlastning av gods.
Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar.
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.
 

Sundmek AB                                                      Vxl: 060-552786                                              Mob/Jour        
Org: 556771-7094                                              Fax: 060-552801                                 Tomas Hansson 070-3505976    
Fyrspannsvägen 5                                             Mail: info@sundmek.se                       Fredrik Jonsson 070-6403956
85752 Sundsvall                                                                                                           Håkan Rylander 070-3113339
                                                                                                                                        Thomas Danielsson 070-3115332        

Producerad av Camero


Cookies